Contact ProMedia

Privacyverklaring

ProMedia Holding B.V. (hierna: ProMedia) is een multimediabedrijf en uitgever van business-to-business vakbladen in de sectoren mobiliteit, verkeer en transport. U geeft dus een belangrijk deel van uw bedrijfsvoering aan ons uit handen. Om dit mogelijk te maken, verstrekt u persoonsgegevens aan ons.
Bijvoorbeeld als u stukken naar ons opstuurt, als u ons belt, e-mailt, een brief schrijft, als u langskomt of een medewerker van ProMedia spreekt. Wij vinden het daarom belangrijk dat u weet dat u erop kunt vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw (persoons)gegevens omgaan. In deze verklaring geven wij u toelichting en leggen wij uit hoe wij dit precies doen.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is ProMedia Holding B.V., gevestigd aan de Weena 505 B18 te (3013 AL) Rotterdam.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw naam, adres en woonplaats. Ook uw telefoonnummer en postcode met huisnummer zijn persoonsgegevens. Gevoelige gegevens zoals iemands ras, godsdienst of gegevens over uw gezondheid worden ook wel bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze moeten extra worden beschermd.

Privacybeleid

Deze Gebruikersovereenkomst en het Privacybeleid zijn van toepassing op elke website, mobiele site, applicatie en / of andere service, ongeacht hoe gedistribueerd, verzonden, gepubliceerd of uitgezonden (elk een “Service”) geleverd door ProMedia Group, het moederbedrijf, dochterondernemingen en / of gelieerde ondernemingen (“wij”, “ons” of “onze”) die linken naar deze Gebruikersovereenkomst en het Privacybeleid, dat bindend is voor al diegenen die de Service openen, bezoeken en / of gebruiken, of ze nu handelen als een individu of namens een entiteit, inclusief u en alle personen, entiteiten of digitale engines van welke aard dan ook die digitale content verzamelen, crawlen, indexeren, schrapen, spinnen of van mij verwijderen door een geautomatiseerd of handmatig proces of anderszins (gezamenlijk, “u” of “jouw”).

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens ten behoeve van onze eigen bedrijfsvoering. Denk daarbij aan persoonsgegevens van onze klanten, medewerkers en persoonsgegevens die wij verzamelen via de website. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor die gegevens. Belangrijk: als u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw werknemers aan ons doorgeeft, dan bent u verplicht om uw werknemers hierover te informeren.

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft, zullen slechts voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

Wij gebruiken de persoonsgegevens alleen voor deze doelen en geven de persoonsgegevens zonder uw toestemming of een andere grondslag nooit door aan derden. Als wij de gegevens wel met toestemming of een andere grondslag door mogen geven, dan leggen wij de derde dezelfde beschermings- en beveiligingsmaatregelen op als die wij zelf hanteren. 

De verwerking vindt plaats op basis van een van de volgende grondslagen:

  1. de verwerking is noodzakelijk voor het aangaan en de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ProMedia;
  2. de verwerking is noodzakelijk voor het voldoen aan een wettelijke verplichting;
  3. u heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  4. op basis van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen, dit doen we op grond van een zorgvuldige belangenafweging.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van onze klanten:

Wij verwerken geen persoonsgegevens die we niet rechtstreeks van u hebben verkregen.

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?

Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt ProMedia zich aan de regels die privacywetgeving, zoals de AVG, voorschrijft. Dit houdt in dat wij alleen persoonsgegevens verzamelen en verwerken als daar een grondslag en een doel voor is. Alleen de persoonsgegevens die nodig zijn worden verzameld en de persoonsgegevens worden vervolgens alleen voor dat specifieke doel verwerkt. Wij houden daarbij de aard van de persoonsgegevens in het oog en stemmen daarop een passend technisch en organisatorisch niveau van beveiliging af. U kunt er dus van uitgaan dat wij zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met persoonsgegevens omgaan. 

Geheimhouding

De dienstverlening van ProMedia maakt het noodzakelijk dat onze werknemers toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Om ook hier de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen, hebben al onze werknemers een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Hiermee leggen wij aan onze werknemers op dat zij uw persoonsgegevens absoluut geheimhouden en dat zij zorgvuldig omgaan met de gegevens die u ons toevertrouwt. Belangrijk is nog wel om te weten, dat alleen geautoriseerd personeel uw gegevens verwerken mag.

Inzage en correctie van uw gegevens

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van u, maar deze gegevens blijven natuurlijk wel van u. Daarom bieden wij u altijd de mogelijkheid om in te zien welke gegevens wij van u hebben. Als de informatie onjuist is, kunt u verzoeken deze aan te passen. Een verzoek om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan het volgende e-mailadres: privacy@promedia.nl. Hier kunt u ook terecht met vragen over dit Privacy Statement.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens van u hebben verkregen. De criteria om de bewaartermijn van uw persoonsgegevens te bepalen zijn: (a) de duur van de overeenkomst met ProMedia, (b) het bestaan van een wettelijke bewaarverplichting of -termijn of (c) het bestaan van een (potentiële) claim of geschil in verband waarmee de gegevens bewaard zouden moeten worden.

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt, kan het zijn dat er cookies op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. ProMedia gebruikt cookies om zo bijvoorbeeld het gebruiksgemak van haar website te verbeteren en gebruikerservaringen te kunnen verbeteren. Als u hier meer over wilt weten, kunt u het beste onze Cookieverklaring lezen. Deze verklaring vindt u op onze website.

Wijzigingen

ProMedia behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij raden u dan ook aan om met enige regelmaat te kijken of hierin iets is aangepast. 

Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door de organisatie of wenst u gebruik te maken van een van de bovenstaande rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, dan kunt u altijd contact opnemen met ons via privacy@promedia.nl.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 4 oktober, 2023.